Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zspslupiakapitulna.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Kmieciak, adres poczty elektronicznej joanna.rawicz@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 695255549. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne, ogólnodostępne wejście znajdujące się od ulicy. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.Ponadto znajduje się jeszcze jedno wejście do drugiego dwukondygnacyjnego budynku szkoły. Przy wejściach nie ma zamontowanych podjazdów dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy,pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnychani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dla interesantów dostępny jest sekretariat szkoły. W celu załatwienia sprawy należy zadzwonić pod numer (65)5451424i wywołać osobę  odpowiedzialną do załatwienia sprawy.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny